Νέα Ασφάλισης

Ασφάλιση Ενοικιαζόμενης Κατοικίας

Ένας σημαντικός συνεργάτης της Sigalbo Insurance, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, μας ενημερώνει τώρα για τις αλλαγές στην ασφάλιση ενοικιαζόμενης κατοικίας.

Ρώτησε σήμερα τους εξειδικευμένους κι έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους της Sigalbo Insurance για το πως μπορείς να έχεις τις πιο οικονομικές αλλά και αποδοτικές καλύψεις σ’ ένα συμβόλαιο!


Σύμφωνα με τον Νόμο...

Καλύπτεται ασφαλιστικά η Αστική Ευθύνη του εκάστοτε ιδιοκτήτη κατοικίας, για Σωματικές Βλάβες και /ή Υλικές Ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους από αμέλεια και /ή παράλειψή του, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία του, αποκλειστικά και μόνο από τη λειτουργία των χώρων της κατοικίας με πισίνα, κατά τη χρήση της ως ενοικιαζόμενη και μέχρι των κάτωθι ορίων ασφάλισης.


Ποια είναι τα όρια της Αποζημίωσης;

Οι εναλλακτικές εδώ είναι δύο και καλύπτουν τις σωματικές βλάβες κατά άτομο, τις υλικές ζημιές σε περιουσία τρίτων κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαλλαγές, το ανώτατο όριο αποζημίωσης κατά γεγονός αλλά και το αντίστοιχο ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, επικοινωνήστε σήμερα με τη Sigalbo Insurance.


Επέκταση Κάλυψης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης

Καλύπτεται η υπό των Ελληνικών Νόμων προβλεπόμενη αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου, την οποία υπέχει υπό την ιδιότητα του εργοδότη, σύμφωνα με τα άρθρα 932,657 και 658 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, έναντι του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, του ασφαλισμένου στο ΙΚΑ για ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και για πέραν των υποχρεώσεων του ΙΚΑ.

Ρωτήστε μας για τα όρια Αποζημίωσης


Επεκτάσεις καλύψεων

 1. Αστική ευθύνη προς Τρίτους από την χρήση της πισίνας.
 2. Τροφική δηλητηρίαση, η οποία θα εκδηλωθεί από τρία άτομα και άνω και από το ίδιο γεγονός.
 3. Αστική ευθύνη για Σωματικές Βλάβες προς Τρίτους από πυρκαιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ ανά γεγονός και 100.000,00 ευρώ ανώτατο όριο ευθύνης. Απαλλαγή εφ εκάστης ζημίας 500,00 ευρώ.
 4. Ζημίες από κλοπή στα προσωπικά είδη των παραθεριστών μέχρι του ποσού των 600,00 ευρώ ανά γεγονός και μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια της ασφάλισης. Απαλλαγή εφ εκάστης ζημίας 150,00 ευρώ.


Εξαιρέσεις

 • Επαγγελματική αστική ευθύνη
 • Ζημίες στην ίδια την κατοικία
 • Ζημίες από μηχανήματα έργου
 • Υλικές ζημίες συνεπεία Πυρκαιάς, Εκρηξης, βραχυκυκλώματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις απεργίες, οχλαγωγίες, κακόβουλες βλάβες

(Διάρκεια ασφάλισης μέχρι 6 μήνες)

Ρωτήστε μας για τα Ολικά Ασφάλιστρα ανά Κατοικία


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ανάληψης του κινδύνου;

 1. Καθαρό ιστορικό ζημιών 3ετίας.
 2. Μη ύπαρξη ζημιών μέχρι την αποδοχή της προσφοράς.
 3. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη των ατυχημάτων και να τηρεί απαρεγκλίτως τους νόμους και κανονισμούς τους σχετικούς με την ασφάλεια κοινού και προσωπικού.

 

top