Νέα Ασφάλισης

Blue Aigaion Insurance Solutions για να πλοηγούμαστε σε ασφαλή ύδατα

Blue Aigaion Insurance Solutions

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4070/2012), υφίστανται νομική υποχρέωση κάθε φορέα διαχείρισης Τουριστικού Λιμένα, οποίος φέρει την ευθύνη της αποκλειστικής επιμέλειας και διαχειρίσεως του, να διατηρεί ασφάλιση τουλάχιστον της Αστική του Ευθύνης Έναντι Τρίτων για ζημίες ή/και απώλειες που θα προκληθούν από την λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του.

Λόγω του μεγάλου εποχικού ενδιαφέροντος ασφάλισης των περίπου 200 Τουριστικών Λιμένων στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα (Μαρίνες, Αγκυροβόλια και Καταφύγια), οι οποίοι υποστηρίζουν λειτουργικά τον ελλιμενισμό κυρίως σκαφών και ναυταθλητισμού, η Blue Aigaion Insurance Solutions προέβη σε προτιμολόγηση των μικρών μονάδων εξυπηρέτησης ελλιμενισμού σκαφών, ο οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία στη χώρα μας.


Τι καλύπτει το Blue Aigaion Insurance Solutions

Το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτει την Αστική/Νομική Ευθύνη των Τουριστικών Λιμένων για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους (ελλιμενισμός, υπηρεσίες ηλεκτροδότησης/υδροδότησης, φύλαξης/ αποθήκευσης, ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, εργασίες συντηρήσεων/επισκευών, προμήθειας καυσίμων, πωλήσεων ναυτιλιακών ειδών, υπηρεσιών εστίασης, κλπ) με ασφαλιζόμενο όριο ευθύνης από €250.000 έως €1.000.000 ανά γεγονός, εξαιρετικά προσιτή αφαιρετέα απαλλαγή, ιδιαιτέρως χαμηλά ετήσια ασφάλιστρα και την αξιοπιστία ενός μεγάλου Ασφαλιστικού Οργανισμού με δείκτη φερεγγυότητας Α (σύμφωνα με τις κορυφαίες αντιπροσωπείες εκτίμησης Standard & Poor’s και Α.Μ Best).

Blue Aigaion Insurance Solutions


Αμεσότητα στη διαδικασία έκδοσης των Πιστοποιητικών Ασφάλισης

Η υποβολή προσφοράς και η έκδοση των Πιστοποιητικών Ασφάλισης γίνεται με ταχύτατες διαδικασίες ενώ η διαχείριση των απαιτήσεων/ζημιών πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα γραφεία μας στην Αθήνα (είτε του Λονδίνου, εφόσον επιθυμεί ο ασφαλιζόμενος φορέας διαχείρισης).

Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η ασφάλιση σε μεγαλύτερα όρια ευθύνης καθώς και η δυνατότητα ασφαλίσεως και των κτιριακών υποδομών και του περιεχομένου τους καθώς και των λιμενικών εγκαταστάσεων (προβλήτες, pillars, κυματοθραύστες και μηχανολογικός εξοπλισμός) με καλύψεις ‘’κατά παντός’’ κινδύνου. Επιπλέον, είναι δυνατή η ασφάλιση των χρησιμοποιούμενων για βοηθητικές εργασίες σκαφών ιδιοκτησίας του Τουριστικού Λιμένα και απώλειας εισοδήματος λόγω διακοπής εργασιών.

 

top